Декларация за ограничена отговорност

Този информационен уеб сайт е разработен от Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД, с адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, за потребителите в България.

Нашите уеб сайтове са създадени с цел предоставяне на информация за компанията ни, продуктите ѝ и други наши услуги. Те са внимателно съставени и прегледани. Независимо от това, че полагаме усилия съдържанието им да бъде точно, пълно и актуално обаче, ние не можем да поемем изрична или подразбираща се отговорност за него. Тези уеб сайтове предоставят обща информация и по никакъв начин не заместват консултация с медицински специалист. Никаква част от публикуваната на тези уеб сайтове информация не представлява оферта по смисъла на гражданското законодателство.

Препоръчва се употребата или приложението на продуктите, споменати на тези уеб сайтове, да се осъществяват след запознаване с листовките за пациента, приложени към продуктите, и при необходимост след предварителна консултация с лекар или фармацевт. По тази причина се изключват твърдения или компенсации за щети, възникнали пряко или косвено, вследствие на използването на уеб сайтовете и информацията, съдържаща се в тях.

Самата програма, съдържанието ѝ, данните, изображенията и др. са защитени с авторско право или с други права за индустриална собственост. Всички имена на продукти и други имена, отбелязани по съответен начин, са регистрирани (запазени) търговски марки. Използването им, включително възпроизвеждането, разпространението и обработката им, е разрешено само в посочените от закона граници и само със съгласието на съответния притежател на правата.

Лекарственият продукт Лиотон 1000®, споменат на този уеб сайт, притежава разрешениe за употреба в България на основание на решения на съответните административни органи и в съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби.

Запазваме изрично правото си да променяме съдържанието на нашите уеб сайтове по всяко време.

© BERLIN-CHEMIE AG